Školní jídelna

Omluvy dětí z docházky proveďte přes aplikaci Naše MŠ (rodiče nových dětí dostanou přístupové údaje v MŠ).

Omlouvejte děti nejpozději do 7:30 hodin ráno dne, kdy dítě nepřijde do MŠ. Pokud dítě nebude omluvené, uhradí celodenní stravu. 

Případně na telefon: 

734818447 (ředitelka)

Pampeliška: ( Mateřská 104)

Liščata: 220 941 117

Medvíďata: 220 941 103

Kopretina: (detašované pracoviště U Libosadu 383)

Veverky: 602 758 654

Zajíčci: 602 672 534

Jídelníček je k nahlédnutí v aplikaci Naše MŠ

Ceny stravného od 1.9.2023

oznamujeme Vám, že od 1.9. 2023 došlo ke zdražení stravného v MŠ Pampeliška. 

Cena za svačinu, oběd a odpolední svačinu - 45,- Kč pro děti 3-6 let.

Cena za svačinu, oběd a odpolední svačinu - 50- Kč pro děti 7-8 let (odklad školní docházky).


Přeplatek za stravné bude rodičům vždy zaslán na jejich účet během měsíce červenec. 

Stravování v Pampelišce


 Seznam alergenů zde (PDF)... 


Přihlášení ke stravování, platby stravného a školného

1. Přihláška ke stravování Je vydávána při nástupu do školního zařízení a platí jeden školní rok. Rodiče vyplní řádně celou přihlášku a potvrdí podpisem jednoho z rodičů. Pokud se stravují sourozenci, odevzdá každý z nich svou přihlášku. 

2. Výše stravného informativní rozpis celodenního stravného.

Rozpis přesnídávka oběd svačina celkem 

Cena stravného je stanovena finančními limity na nákup potravin dle vyhlášky č.107/2005 Sb., o školním stravování. Ve vyhlášce se dále stanovuje sledování spotřebního koše, tzn jaké výživové požadavky mají splňovat jídla podávaná ve školní jídelně. Legislativně jsou stanoveny určité skupiny potravin (mléko, maso, luštěniny, ovoce, zelenina atd.) a jejich doporučená spotřeba na žáka a den.  

3. Úhrada stravného

Stravné se platí zálohově do 25. v předchozím měsíci trvalým příkazem k úhradě nebo složenkou na účet Mateřská škola Pampeliška 165 00 Praha-Lysolaje u KB, a.s. Praha 6 : č. účtu: 107- 4904490207/0100 Variabilní symbol je Vám speciálně přidělené číslo.

4. Odhlašování obědů Případné změny během roku je nutné nahlásit telefonicky na číslo 727976000 p. Kalinové nebo e-mailem na ms-lysolaje@seznam.cz. Při onemocnění dítěte nebo jiné plánované absenci je nutné odhlásit stravné den předem, v akutních případech do 7:30 ráno daného dne a to telefonicky n výše uvedená čísla nebo osobně učitelce v MŠ. První den nenadálé nepřítomnosti (nemoc) má strávník nárok odebrat si jídlo domů. Rodiče po telefonickém nahlášení jídlo vyzvednou od 11.00 do 11.30 hodin v kuchyni školní jídelny. Pokud nebude oběd odhlášen po další dny, bude účtován v plné výši. 

5. Platba za školné. Vzdělávání dětí v posledním ročníku je bezplatné. Děti se přijímají pouze k celodenní docházce s celodenním stravným. Výše školného je 800,- Kč, platí se do 25. v předchozím měsíci na stejný účet jako stravné.
ŠKOLA PLNÁ ZDRAVÍ

Projekt v novém školním roce 2014-15 zaštítila Společnost pro výživu a odborným garantem je primář dětské polikliniky ve Fakultní nemocnici v Motole, MUDr. Petr Tláskal, CSc.

Myšlenka projektu ŠKOLA PLNÁ ZDRAVÍ

Spolupráce s jídelnami MŠ a ZŠ s cílem zvýšit kvantitu i kvalitu konzumace zeleniny u jejich strávníků, protože významná část dětské populace je ohrožena nadváhou a obezitou. Dále o projektu https://www.skolaplnazdravi.cz/.

Ambice projektu ŠKOLA PLNÁ ZDRAVÍ

 • nabídnout v českém školním stravování více alternativ, větší atraktivitu a spoustu nových řešení v nabídce zeleniny,
 • vysvětlit a prakticky ukázat jednoduchost použití zeleniny v kuchyňském zpracování zaměřeném na dětské jídelníčky,
 • přirozenou, hravou a nenásilnou formou zvýšit oblibu zeleniny u dětí.

V co také doufáme...

 • změnu pohledu na školní stravování
  • není zkostnatělé, neschopné reagovat na novou alarmující situaci a nové trendy
  • jde s dobou, podporuje zdraví, inovuje,
 • přenesení pozitivního vztahu k zelenině prostřednictvím dětí i do rodiny = ovlivní konzumaci v celé populaci,
 • nejde o krátkodobý "módní" projekt, ale o dlouhodobé funkční a životaschopné řešení,
 • přispěje z dlouhodobého hlediska také ke zlepšení zdravotního stavu populace

V čem je projekt ŠKOLA PLNÁ ZDRAVÍ jiný...?

 • ŠKOLA PLNÁ ZDRAVÍ nabízí přímou účast pro školní jídelny a školy, které tak mají možnost projekt aktivně spoluvytvářet a vyměňovat si zkušenosti.
 • ŠKOLA PLNÁ ZDRAVÍ dává účastníkům možnost vybudování lepší "image" prostřednictvím vyzkoušených, atraktivních a jednoduchých receptů s vyšším podílem zeleniny.
 • ŠKOLA PLNÁ ZDRAVÍ respektuje vyhlášku o školním stravování č. 1 č. 107/2005 Sb. a 561/2004 Sb., zaměstnancům dle vyhlášky č. 84/2005.
 • ŠKOLA PLNÁ ZDRAVÍ zaručuje dlouhodobou podporu (školení, materiály, technická podpora).

Odpolední svačinky Vážení rodiče, s účinností od 1. dubna 2015 bude platba za neodebrané odpolední svačinky v případě odchodu dítěte po obědě, vrácena na Váš účet na konci školního roku spolu se závěrečným vyúčtováváním. Vrácení platby za svačinku je podmíněno telefonickým nahlášením nebo při příchodu do školky. 

Pravidla dietního stravování