Dokumenty

                        

Prohlášení bezinfekčnosti v souvislosti s COVID -19

Zmocnění pro předání dítěte jiným pověřeným osobám

Žádost o omluvení z povinného předškolního vzdělávání 

Ukončení docházky

Žádost o individuální vzdělávání v MŠ Pampeliška

Provozní řád

Školní vzdělávací program

Školní řád

Výroční zpráva 2019/2020

Finanční plán 2021

GDPR - ochrana soukromí

Informace/ Svolení/ Souhlas

Informace o zpracování osobních údajů pro zákonné zástupce v souvislosti s prováděním testování

Informace o zpracování osobních údajů pro zaměstnance v souvislosti s prováděním testování

Příloha č. 1: INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ PRO ZAMĚSTNANCE ŠKOLY ČI ŠKOLSKÉHO ZAŘÍZENÍ

Informace o zpracování osobních údajů

(instrukce: žlutě vyznačená místa vyžadují úpravu podle okolností)

V souvislosti s prováděním testování na onemocnění COVID-19 dochází ke zpracování Vašich osobních údajů. V souladu s čl. 13 Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (ON, GDPR) Vás informujeme o tom, jaké osobní údaje zpracováváme, pro jaký účel, na základě jakého právního titulu, jak dlouho a jakým způsobem bude zpracování probíhat a jaká jsou Vaše práva.

Správce údajů: (název, IČO, adresa, oficiální e-mail, telefon)

Jaká je odpovědnost správce?

Jako správce (škola) jsme odpovědni za veškerá zpracování Vašich osobních údajů v rámci agendy testování zaměstnanců na nemoc COVID-19.

O řádné nakládání s osobními údaji se stará také pověřenec. Kontakt napověřence pro ochranu osobních údajů:(jméno a příjmení, e-mail, telefon)

Osobní údaje zpracováváme k účelu zajistit povinnost neumožnit přítomnost netestovaných osob na pracovišti a zajistit povinnost dohlížení pouze testovaných osob na testování žáků a pracovníků na základě evidence testovaných osob a evidence výsledků testů, a tím omezit šíření viru SARS-CoV-2 v době probíhající pandemie COVID-19.

Právním důvodem zpracování je plnění právní povinnosti dle čl. 6 odst. 1 písm. c) ON, která se vztahuje na správce, a v případě údaje o výsledku testu jako zvláštního (citlivého) údaje také čl. 9 odst 2. písm. i) ON, tedy že zpracování je nezbytné z důvodů veřejného zájmu v oblasti veřejného zdraví.

Právním základem pro zpracování osobních údajů je § 101 a násl. zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, § 2 odst. 2 písm. m) zákona č. 94/2021 Sb. o mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění COVID-19[1] a mimořádné opatření obecné povahy Ministerstva zdravotnictví ze dne 6. 4. 2021 pod č. j.: MZDR 14592/2021-2/MIN/KAN, kterým se nařizuje školám a školským zařízením zajistit testování zaměstnanců na COVID-19.

Osobní údaje jsou zpracovávány v rozsahu: jméno, příjmení, datum provedení testu a výsledek testu, informace o výjimce z povinného testování nebo datum testování na jiném místě.

Osobní údaje budou zpracovávány do konce školního roku 2020/2021, resp. do 30 dnů po skončení platnosti mimořádného opatření nařizujícího provádění testování.

Osobní údaje nejsou předávány třetím osobám. Mohou být zpřístupněny pouze oprávněným kontrolním orgánům při kontrole plnění mimořádného opatření obecné povahy Ministerstva zdravotnictví.

Podle ustanovení článku 12 až 22 ON můžete uplatnit právo na přístup k osobním údajům, opravu či aktualizaci údajů, výmaz osobních údajů, omezení zpracování údajů, a rovněž máte právo podat stížnost dozorovému úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.

Správce nebude provádět automatizované rozhodování, včetně profilování.

Informace o zpracování osobních údajů školou (školským zařízením) naleznete také zde: (uveďte odkaz na stránky školy)

[1] m) příkaz testovat zaměstnance 

Informace o zpracování osobních údajů

"Informujeme zákonné zástupce, že podle aktualizovaného  výkladu zpracováváme jejich e-mailové kontakty, které nám dobrovolně poskytli pro vzájemnou komunikaci, na základě právního titulu splnění úkolu ve veřejném zájmu (čl. 6/1/e Obecního nařízení), konkrétně s právním základem mj. v § 22 školského zákona. Proto k tomuto zpracování nepotřebujeme souhlas. Dosud získané kontakty skartujeme. Srpen 2019."